Program presymposia Umělecký hlas

Čtvrtek 13. 9. 2018

ČasRytířský sál Průhonického zámku
11:00 - 19:00 Registrace na presymposium Umělecký hlas a na Foniatrický kongres v podloubí Průhonického zámku
13:00 - 13:10

Zahájení presymposia Umělecký hlas

J.Vydrová

13:15 - 14:00

Instruktážní kurz
Akustické termíny důležité pro foniatrickou praxi

J.G.Švec

14:00 - 15:00

Kulatý stůl: Mimojícnové projevy refluxní choroby a hlas

J.Vydrová, K.Zeleník, V.Drahoňovský, P.Bitnar

15:00 - 15:20

Přestávka na kávu

15:30 - 15:45

Poslechové hodnocení hlasových typů ženského klasického zpěvu

M.Frič

15:45 - 16:45

Instruktážní kurz
Hlasová typologie, jak poznat hlasový typ

J.Vydrová

16:50 - 16:55

Pěvecké vystoupení studentů Pražské konzervatoře

17:00 - 17:20

Udělení čestného členství ORL společnosti předsedkyni Unie evropských foniatrů prof. Antoinette Zehnhoff-Dinnesen a doc. MUDr. Mojmíru Lejskovi, CSc., MBA

17:20-

17:25

Pěvecké vystoupení studentů Pražské konzervatoře

17:25 - 17:40

Psychological burdens at work among phoniatricians – results of an online survey

Antoinette am Zehnhof-Dinnese

17:40 - 18:00

Screening sluchu novorozenců a dětí v České republice

V. Chrobok, J.Vydrová, P.Komínek, M.Lejska

18:00 - 21:00

Zahájení Foniatrického kongresu s přípitkem, občerstvením a kulturním programem

 • 20:00 Pěvecké vystoupení Moniky Absolonové

Vzdělávací akce se pořádá dle stavovského předpisu ČLK č. 16. Ohodnocena 4 kredity.

 


Program Foniatrického kongresu

Pátek 14. 9. 2018

ČasKongresový sál hotelu FloretUčebna v 1. patřeFoyer kongresového sálu/Malý sál
07:00 - 16:00    

Registrace

08:00 - 08:05

Zahájení odborného programu

Prezidentka kongresu MUDr. Olga Bendová

   
08:05 - 08:30 Schůze foniatrické sekce ČSORLCHHK ČSJEP

Instruktážní kurz 1
Základy hlasové terapie pro logopedy

A.Vebrová, J.Vydrová

 
08:30 - 09:30

Kulatý stůl: Doporučené postupy u dětí se sluchovou vadou v ČR

Moderátor: O.Bendová
Panelisté: M.Lejska, R.Havlík, J.Adam, L.Černý

   
09:35 - 10:05

Instruktážní kurz 2
Etiopatogenese vad a poruch sluchu - systematika

M.Lejska

Instruktážní kurz 3
Audiometria v ranom detskom veku. Optokinetický audiogram.

O.Nagyová

 
10:05 - 10:25

Individuální prohlídka e-posterů

 

Přestávka na kávu

Výstava medicínské techniky a farmaceutických firem

10:25 - 10:55

Instruktážní kurz 4
Větná srozumitelnost v šumu

O.Dlouhá, J.Vokřál

Instruktážní kurz 5
Elektromyografie hrtanu

J.Dršata

 
11:00 - 11:30

Instruktážní kurz 6
Poruchy polykání - diagnostika

M.Černý, D.Stránská

J.Šatanková, J.Hofmanová, V.Chrobok

   
11:30 - 12:00

Instruktážní kurz 7
Poruchy polykání - terapie

J.Šatanková, J.Hofmanová

   
12:00 - 13:00

Individuální prohlídka e-posterů

 

Oběd

Výstava medicínské techniky a farmaceutických firem

13:00 - 14:00

Kazuistiky a volná sdělení

Předsedající: M.Lejska, O.Bendová

 1. Chyby v diagnostike a liečbě tinnitu a vertiga (L.Šuchová)
 2. Dehiscence horního polokruhovitého kanálku (M.Střítecká)
 3. Waardenburgův syndrom (J.Krtičková)
 4. Náhle vzniklá hyperrinofonie nejasného původu u dítěte (M.Hrbková)
 5. Možnosti kontaktní endoskopie v intraoperační diagnostice hrtanových lézí (P.Lukeš)

Instruktážní kurz 8 (30 min)
Skupinová terapie jako součást logopedické intervence u dětí se sluchovým postižením

R.Horáková, L.Hricová

 
14:00 - 15:00

Kulatý stůl: Medikamentózní terapie hlasových poruch

Moderátor: J.Vydrová
Panelisté: J.Dršata, M.Vohlídková, J.Adam, D.Volmutová

   
15:00 - 15:30

Instruktážní kurz 9
Diagnostika a léčba insuficience hlasové štěrbiny

V.Chrobok

J.Dršata, J.Krtičková

Prezentace e-posterů

Předsedající: D. Volmutová

 1. Efekt tréninku hlasu pomocí rezonančních cvičení-brumend u studentů AMU (E.Dvořáková, M.Frič)
 2. NBI a SPIES v "optické" diagnostice lézí hrtanu a hypofaryngu (L.Stáníková, R.Walderová, P.Komínek)
 3. Modulační vlastnosti hlasových technik tvorby tónu a ozdob (M.Frič, A.Berti, J.Otčenášek, I.Podzimková)
 4. Vývojová dysfázie u dětí s bilingvní výchovou (P.Kalitová, J.Mrkvičková, O.Dlouhá)
 5. Výběr nejvýznamnějších vlastností zpěvního hlasu u studentů herectví (L.Voběrková, M.Frič)
 
15:30 - 16:00

Individuální prohlídka e-posterů

 

Přestávka na kávu

Výstava medicínské techniky a farmaceutických firem

16:00 - 16:30

Instruktážní kurz 10
Augmentace hlasivek tukem a kalciumhydroxylapatitem

K.Zeleník

R.Walderová, P.Komínek

Instruktážní kurz 11
Hlasová rehabilitace u jednostranné parézy rekurentu

R.Havlík

 
16:30 - 17:15

Kazuistiky a volná sdělení

Předsedající: V.Chrobok, O.Bendová

 1. Současné možnosti léčby recidivující papilomatózy hrtanu, první zkušenosti s bevacizumabem (Avastinerm) (P.Komínek)
 2. Léčba hrtanových lézí KTP laserem (E.Vitásková)
 3. Terapie granulomů hrtanu (E.Lukešová)
 4. Možnosti vyšetření hlasu v běžné foniatrické ambulanci (E.Bártková, M.Lejska)

Instruktážní kurz 12 (30 min)
Elektrostimulace hlasivkové parézy - zkušenosti ve FN Ostrava

R.Walderová

K.Zeleník, P.Komínek, Š.Balíková, I.Chmelová

 
17:30 - 18:30

Prohlídka Průhonického parku - sraz v 17:30 hodin u vstupní brány

   
19:30 - 23:00

Společenský večer v Rytířském sále Průhonického zámku

   

 

Sobota 15. 9. 2018

ČasKongresový sál hotelu FloretUčebna v 1. patřeFoyer kongresového sálu/Malý sál
07:30 - 10:00    

Registrace

08:30 - 09:30

Kulatý stůl: Poruchy řeči

Moderátor: I.Jedlička
Panelisté: J.Šarounová, O.Dlouhá, V.Balejová

   
09:35 - 10:05

Instruktážní kurz 13
Terapie dysfázie grafickým modem - TGM

R.Majerová

Instruktážní kurz 14
Dítě s vadou sluchu. Když se nedaří... od diagnostiky po následnou péči.

P.Weberová, J.Smisitelová

I.Hricová

 
10:05 - 11:00

Satelitní symposium společnosti Cochlear

Kremlíková Pourová R.: Nejčastější omyly v genetické diagnostice poruch sluchu.

Bouček J.: Historické milníky kochleárních implantací.

Skřivan J., Jurovčík M., Myška P., Okluský M., Bauer L.: Oboustranná kochleární implantace u malých dětí s vrozenou hluchotou.

Topol M.: Nucleus 7, nejnovější zvukový procesor s podporou přístrojů iPhone a Android

 

Přestávka na kávu

Výstava medicínské techniky a farmaceutických firem

11:00 - 12:00

Kulatý stůl: Kochleární implantáty

Moderátor: J.Bouček
Panelisté: J.Skřivan, R.Kremlíková, L.Černý

   
12:00 - 13:00

Kazuistiky a volná sdělení

Předsedající: O.Dlouhá, I. Jedlička

 1. Vývoj komunikačních schopností u dvou dětských uživatelů kochleárních implantátů : pozdější implantace; vývojová dysfázie (B.Bubeníčková, R.Horáková)
 2. Terapie dysfázie grafický modem u nedoslýchavého chlapce opožděně kvalitní korekcí sluchu (R.Majerová, I.Vacková)
 3. Naše zkušenosti s terapií pomocí implantátu pro přímé kostní vedení Bonebridge (T.Talach)
 4. Role audiologických metod v diagnostike lézí koutu mostomozečkového (M.Vojnová)
 5. Percepční hodnocení změn vlastností hlasu při změnách výšky, hlasitosti a typu hlasu u dysfonických žen (M.Frič)

Instruktážní kurz 15 (30 min)
Základní principy hlasové terapie - Lax Vox

A.Vebrová, J.Vydrová

 
13:00

Zakončení kongresu

   

Vzdělávací akce se pořádá dle stavovského předpisu ČLK č. 16. Ohodnocena 16 kredity.

 • Kontakt:
  hana.vosahlikova
  @gmail.com
 • Místo:
  Hotel Floret v Průhonicích, Květnové náměstí 391
  Průhonice, 252 43
 • Termín:
  13. 9. - 15. 9. 2018

 

Organizátor akce

Hlasové centrum Praha, Medical Healthcom spol. s r.o.

 

logo-csorl-web.png